Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2015

stopstandingthere
9357 c725 500
Reposted fromHaujobb Haujobb viakrainakredek krainakredek
stopstandingthere
6490 5357 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrainakredek krainakredek
stopstandingthere
9113 4139
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaplotkara plotkara
stopstandingthere
Reposted fromgranini granini viaRedPenny RedPenny
stopstandingthere
1269 ce8e
Reposted fromindependentxoxo independentxoxo viaRedPenny RedPenny
stopstandingthere
stopstandingthere
0415 dd08
Reposted fromroxanne roxanne viakrainakredek krainakredek
stopstandingthere
stopstandingthere
1377 a0d1
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viajunonis junonis
Reposted fromnokturnal nokturnal viajunonis junonis
stopstandingthere
Reposted fromlugola lugola viainsanedreamer insanedreamer
stopstandingthere
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
stopstandingthere
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Reposted fromDominique7 Dominique7 viagwiazdeczka gwiazdeczka
stopstandingthere
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
stopstandingthere
 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N.Sparks
Reposted fromnivea nivea viagwiazdeczka gwiazdeczka
stopstandingthere
5988 9ca7 500
Reposted fromkotowate kotowate viagwiazdeczka gwiazdeczka
stopstandingthere
8393 2fdb 500

beccamakesthings:

some winter 2014 shots

taken with an olympus stylus epic

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
stopstandingthere
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...